Önümleriň tanyşdyrylyşy Polat turbalary birikdirmegiň üç adaty usuly.

Önümleriň tanyşdyrylyşy Polat turbalary birleşdirmegiň üç adaty usuly, ýagny kebşirlemek, flanes birikmesi we nurbat birikmesi.

CNG çukur turba ulgamy, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli gazly turba armaturlary bilen üsti ýetirilen açar hökmünde birleşdirilen birikdirijileri we şaha rozetkalaryny ulanýar, CNG şeýle hem çyzylan ahyrky klapanlar, süzgüçler we ş.m. ýaly giňeldilen önümleri ösdürýär. .CNG kompaniýanyň önüm liniýasynyň gurluşyk, şäher we senagat pudaklarynda talaplary kanagatlandyryp biljekdigi üçin gowulaşmagy we optimizasiýany dowam etdirer.

CNG çukur turbageçiriji ulgamy ähliumumy, ykdysady, ygtybarly we amaly turba ulgamynyň bölekleridir, gurnama prosesi turbageçirijä hapalanma getirmez. Bu ekologiýa taýdan arassa ýaşyl önüm.

CNG çukur turbageçiriji ulgamy polat turbalaryň daşky ýüzünde turba birikmesini gurýar. Turbanyň içki diametri we içki ýüzi baglanyşygyň tapawudy ýok, bu önümiň ulanylyş gerimini has giňeltmeli.

news

news

Önümleriň görnüşi 

CNG çukur turba ulgamy aşakdaky kategoriýalary öz içine alýar:

Gowşak birikdirme

Oveapylan birikdirmeler halka merkezleşdiriji birleşdiriji hökmünde işlenip düzülendir, jaýyň içki açar meýdany turba birikmesini üpjün etmek üçin turba çukurlaryna çekilýär. Çeýe birikdirme turbada gurlanda boşluk bolýar

turbanyň uçlarynyň arasynda emele gelýär we eksenel süýşmegine we gapdal süýşmegine ýol açýar.

Mehaniki söwda nokatlary

Şahamça rozetkalarynyň jaýy, rozetka jaýy we gapagy degişlilikde iki dürli bölekden ybarat: Mehaniki rozetkalar iki rozetka jaýyndan (mehaniki haç diýilýär) ýa-da bir rozetka jaýy we bir gapak (mehaniki tee diýilýär) bolup biler. Çykyş jaýy, esasy turbanyň üstünde şaha rozetkasyny gurmak üçin öz-özüni kesgitleýän gurluş hökmünde döredildi.

Gazet däl armatura

Oveapylan armatura akymyň ugruny öwürmek, diametri azaltmak, şahalamak we beýleki funksiýalary üpjün etmek üçin dürli stillere eýe.


Iş wagty: Iýul-13-2021