Flanesleri bölüň

Gysga düşündiriş:

Stil 321 bölünen flanes, esasan, flanes birikmesi we flanes birikmesini öwürmek üçin flanes birikmesi üçin ulanylýar, gurnamak ýönekeý we çalt

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Baglanyşyk, iki dürli maşynyň şahalaryny birleşdirýän we geçiriş wagtynda bilelikde aýlanýan mehaniki bölekdir. Umuman aýdanyňda, birikdirme amalynyň dowamynda iki şaha öçürilmez, ýöne birikdirmäniň käbir tork çäklendiriji funksiýasy, tork gaty uly bolsa, iki miliň tizligini tapawutlandyrar ýa-da hatda işlemez. Şeýle hem gaýtadan işleýän ussahanalarda we zawodlarda “yzky tigir” hökmünde giňden tanalýar.
Baglanyşyň esasy maksady, iki aýlanýan bölegi birleşdirmek we belli bir derejede eksenel, burç ýa-da ahyrky süýşmä garamazdan kadaly işlemek. Baglanyşyklary dogry saýlamak, gurnamak we hyzmat etmek ep-esli tehniki çykdajylary we iş wagty azaldyp biler

Önümiň tanyşdyrylyşy

Turbanyň flanesleri, turbalary, klapanlary we nasoslary birleşdirilen, kebşirlenen ýa-da nurbat görnüşi bilen birleşdirmegiň usulydyr. Syzdyrylan berk gurluşy gurmak, arassalamak we üýtgetmek üçin aňsat girişi üpjün edýär.
Oveapylan flanes, çalt gurnamada suw we öçüriji serişdäni ýangyndan goramak turbasyny birikdirmek üçin ulanylýar.

Model 321 bölünen flanesiň bolt deşikleri, ýumurtga deşigine niýetlenendir. ANSI 125 & 150 we PN16 derejeli flanesler, PN10 nominal flanesleriň ikisi üçin DN50 - DN80 (2 - 3); derejeli flanes.

Aboveokarda beýan edilen adaty flaneslerden başga-da, JIS 10K we ANSI Class 300 ýaly beýleki ülňüler boýunça flanesleri üpjün etmek hem mümkindir.

Ölçeg spesifikasiýasy

Style 321 Split Flange

Häzirki wagtda marketing, QC we Trend önümleri üçin Hytaý SAE BSPP sapakly flanes, Gidrawlik silindr üçin sapak bilen döredilen ulgamda işleýän birnäçe ajaýyp işçi müşderimiz bar, öýüňizden we daşary ýurtlardan alyjylary tüýs ýürekden garşylaýarys biziň bilen barter kompaniýasyna meňzeýär.
Tendensiýa önümleri Hytaý gidrawlik flanes, flanes adapteri, prezident we kompaniýanyň ähli agzalary, müşderiler üçin hünärmen çözgütleri we hyzmatlary hödürlemek we ajaýyp geljegi üçin ähli ýerli we daşary ýurtly müşderiler bilen tüýs ýürekden garşy almak we hyzmatdaşlyk etmek isleýärler.

Önümiň aýratynlygy we ulanylyşy

• materialaşaýyş materialy: ASTM A-536, 65-45-12 synplara laýyk gelýän süýümli demir
• FM tassyklanan we UL sanawy: RWP iş basyşyny 300PSI (2.065MPa / 20.65 bar) bahalandyrdy
• finishaşaýyş jaýy: Fusion Bonded Epoksi örtükli (Meýletin: Gyzgyn çuň galvanizli we başgalar)
• Baglaýjy material: EPDM (Meýletin: Nitrile NBR, Silikon we başgalar)
• Boltlar we hozlar: atylylyk bilen bejerilen we elektriki galvanizli boltlar, ýumurtga boýny we agyr altyburçly hozlar. ASTM A-449 fiziki we himiki talaplaryna we ASTM A-183 fiziki talaplaryna laýyk gelýän kelläňiz.
• Ölçeg aralygy: DN300 bolsa-da DN50 (12 ″ bolsa-da 2 ″)

Önümiň kwalifikasiýasy

Style 321 Split Flange

Eltip bermek, ibermek we hyzmat etmek

Týanjinden ýa-da başga deňiz portlaryndan gämi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary