Stil 3L U-bolt mehaniki bahasy

Gysga düşündiriş:

● U-bolt, esasy turba şahasyndan kebşirlemezden örtük bölegini çalyşýar.

Body Güýçlendirilen beden 4 gezek iş basyşyna garşy durýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Style 3L U-bolt Mechanical Tee

U-bolt mehaniki tee, sepiji kellelere, emziklere ýa-da ölçeýjilere göni birikmek üçin iň amatly rozetka. Kebşirlemegiň zerurlygy ýok, gerekli rozetkada deşik kesiň ýa-da burawlaň. Lerleşýän ýakanyň deşikde ýerleşmegi we U-bolt we hoz bilen ygtybarly bolmagy üçin eýer goýuň. “Saddle-let” adaty gara reňkli ýa-da elektro sink, örtülen ýa-da mämişi reňk bilen üpjün edilip bilner. Saddle-Let basyş derejesi 300 PSI (20 bar) bilen doly buraw akymyna mümkinçilik berýär Turbany taýýarlamak usuly turbanyň merkezi böleginde kesgitlenen deşik ululygyny kesmegi ýa-da burawlamagy talap edýär. Elmydama tablisada görkezilişi ýaly dogry deşik arra ulanyň we deşik kesmek üçin fakel ulanmaň. Deşik kesilenden soň, ähli gödek gyralary aýyrmaly we deşigiň 5/8 ”(16mm) meýdany arassa gazyň üstüni ýapmak üçin barlanylmaly, desganyň möhürlenmegine täsir edip biljek hiç hili görkezme ýa-da çaklama ýok.

Mehaniki çaýlar gaýtadan işlemegi we täzeden düzmegi aňsatlaşdyrýar, sebäbi köp turbany kesmek ýa-da sökmek kynçylyklaryny halas edýär. Fireangyn sepýän esasydan çykmak üçin täze şaha setirini goýmagyňyz mümkin. Turbanyň işleýşiniň ahyrynda şaha gerek bolsa, birnäçe çyzylan birikmeleri aýyrmak we adaty çaý goşmak ýeterlik aňsat bolmaly. Theöne şahamça toruň merkezi böleginden çykmaly bolsa, kesmek we hereket etmek üçin köp turba bolup biler. Erişiň ýerine lehimlenen, kebşirlän ýa-da başga bir baglanyşyk eden bolsaňyz, pürküji çyzyklaryňyzy sökmek we täzeden gurnamak üçin köp wagt we material sarp edip bilersiňiz.

Ölçeg spesifikasiýasy

Style 3J Threaded Outlet Mechanical Tee

Funksiýa • Turbada deşik kesilip bilinjek islendik ýerde göni şahany birikdirýär. Elýeterli şahanyň ahyrky konfigurasiýalary • “Victaulic®” asyl çukur ulgamy (OGS) • “Victaulic® StrengThin ™ 100 çukur ulgamy” (ST-100) • Aýal milli turba sapagy (FNPT) • Zenan Iňlis standart turba parallel sapak (BSPP) • Zenan Iňlis standart turba kagyzy Tekst (BSPT) amaly • Bu önüm azalýan çaýyň ýerine kiçeldilen ululygy üpjün edýär. BELLIKLER • PVX plastik turbada ulanmak üçin gabat gelmeýär. • Esasy we şaha baglanyşyklary hakyky 90 ° burç bolar ýaly gurulmalydyr. • Gyzgyn kakmak programmalarynda ulanmak üçin tassyklanmady. • Poslamaýan polatdan aşaky jaýlar bilen üpjün edilip bilner


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary