Agyr wezipe çeýe jübüt 500Psi

Gysga düşündiriş:

• Stil 1NH agyr ýükli çeýe birikdirme, turba çukury bilen birikdiriji açaryň arasyndaky boşluk bilen çeýe baglanyşygy üpjün edýär.
• Üýtgeşik dizaýn, orta basyş astynda çeýeligi bolan turbageçiriji üçin hem eksenel hem-de radial hereket etmäge mümkinçilik berýär.
• Güýçlendirilen beden 4 gezek iş basyşyna garşy durýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Agyr ýükli çeýe birikdirme, orta ýa-da ýokary basyş hyzmatlarynyň dürli umumy turba goşundylarynda ulanmak üçin niýetlenendir. Iş basyşy, adatça diwaryň galyňlygy we ulanylýan turbanyň reýtingi bilen kesgitlenýär. Model 7707 birikdirmelerinde gabat gelmezlik, ýoýulmak, termiki stres, yrgyldy, ses we seýsmiki titremeler bolup bilýän çeýeligi bar. Model 7707 hatda arka ýa-da egrilen turbalaryň ýerleşişini hem ýerleşdirip biler

Grooved Mech Tee

GÖRNÜŞLERI DÜZGÜN EDIP BOLMAZ: Stil 108 Jübütler, gurnawçynyň gurmak üçin hozy, bolt ýa-da baglanyşygy aýyrmazlygy üçin döredildi. Bu, gurnawçynyň jübüt komponentleriniň çyzylan ujuny gönüden-göni birikdirmäge rugsat bermek arkaly gurnamagy aňsatlaşdyrýar. 2. JEMLE COMJI KOMPONENT SÖ ENDGI Oilag, ýag, boýag, kir we kesýän bölejikler aýrylar. Jübütleşýän komponentleriň daşarky diametri (“OD”), çukur ölçegleri we iň ýokary rugsat berilýän alaw diametri, Wiktaulic.com saýtyndan göçürip alyp boljak häzirki Wiktaulic IGS spesifikasiýalarynda çap edilen çydamlylyk çäginde bolmaly.

Ölçeg spesifikasiýasy

Style 1NH Heavy Duty Flexible Coupling 500Psi (1)

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň