Flanes adapteri

Gysga düşündiriş:

Flanes adapterini üpjün edýäris.

Turbanyň flanesleri, turbalary, klapanlary we nasoslary birleşdirilen, kebşirlenen ýa-da nurbat görnüşi bilen birleşdirmegiň usulydyr. Syzdyrylan berk gurluşy gurmak, arassalamak we üýtgetmek üçin aňsat girişi üpjün edýär.
Oveapylan flanes, çalt gurnamada suw we öçüriji serişdäni ýangyndan goramak turbasyny birikdirmek üçin ulanylýar.

Flanes adapteri HDPE turbasyndan ýa-da armaturlaryndan ANSI Class 125 ýa-da 150 flanes böleklerine göni geçmegi üpjün edýär.

Flanesiň bolt deşikleri, ýumurtga çukuryna niýetlenendir. ANSI 125 & 150 we PN16 derejeli flanesler, PN10 nominal flanesleriň ikisi üçin DN50 - DN80 (2 - 3); PN10nominal derejeli flanesler üçin DN100 - DN150 (4 - 6).

Aboveokarda beýan edilen adaty flaneslerden başga-da, JIS 10K we ANSI Class 300 ýaly beýleki ülňüler boýunça flanesleri üpjün etmek hem mümkindir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Flanes armaturlary ýokary basyşa, zarba we titremä laýyklygy sebäpli amaly talaplarda ulanylýar. Şeýle hem, şlang bilen turba ýa-da turbanyň arasynda, şeýle hem gaty çyzyklaryň arasynda aňsat birikmäge mümkinçilik berýär.

Daşarky diametri bir dýuýmdan uly turba armaturlary üçin täsirli berkitmek we gurnamak bilen baglanyşykly meseleler bar. Diňe bu bogunlar has uly armaturalary talap etmän, eýsem işçiler dogry berkitmek üçin ýeterlik tork ulanyp bilmelidirler. Gurnama ulgam dizaýnerlerinden işçileriň şol uly göwrümli çişleri süýşürip bilmekleri üçin zerur ýer bermegini talap edýär. Enougheterlik derejede erbet däl bolsa, güýjüň tükenmegi we degişli mukdarda güýji ulanmaga synanyşýan işçileriň ýadawlygy sebäpli bu armaturlaryň dogry ýygnalmagy bozulyp biler. Bölünen flanes fitingi bu meseleleri çözýär.

Flanes armaturlarynyň gowşamagyna ýokary garşylygy bar we aňsatlyk bilen ýygnalyp bilner. Bu armatura berk ýerlerde ulanylýar. Häzirki wagtda 700-den gowrak dürli ululykdaky we bölünen flanes armaturalarynyň konfigurasiýalary bar, bu bolsa belli bir programma üçin tapylmagy gaty ähtimal.

Bölünen flanes armaturlary bogunlary möhürlemek we basyşly suwuklygy saklamak üçin rezin O halkalary ulanýar. O-halka flanesdäki çukurda oturýar, soňra portuň tekiz ýüzü bilen jübütleşýär. Soňra flanes dört sany berkidiji port bilen porta berkidilýär. Boltlar flanesiň gysgyçlaryna aşaklygyna berkidilýär we şeýlelik bilen uly diametrli turbalaryň böleklerini birikdirmek üçin uly armatura zerurlygyny aradan aýyrýar.

Bölünen flanes enjamlarynyň elementleri

Bölünen flanes armaturlarynyň iň esasylary üçin üç element bolmaly. Bular:

  1. Flanesiň ahyrky ýüzüne gabat gelýän O halkasy;
  2. Bölünen flanes ýygnagy bilen jübütleşýän ýeriň arasyndaky baglanyşyk üçin degişli boltlar bilen iki sany gysgyç ýarym;
  3. Hemişelik birikdirilen flanes kellesi, adatça turba bilen kebşirlenýär ýa-da kebşirlenýär.

Bölünen flanes armaturlaryny ulanyp, netijeli gurmak üçin maslahatlar

Bölünen flanes armaturlary gurlanda, arassa we tekiz jübüt ýüzler hökmanydyr. Otherwiseogsam, bogunlar syzar. Gözlemek, çyzmak we gol salmak üçin bogunlary barlamak geljekdäki kynçylyklaryň öňüni alyp biler. Gödek ýüzleriň O halkalarynyň könelmegine hem goşant goşjakdygyny bellemelidiris.

Perpendikulýar gatnaşyklar möhüm ähmiýete eýe bolan ýagdaýlarda, suwuklygyň birikmelerden syzmazlygy üçin her bölegiň degişli çydamlylyga laýyk gelmegini üpjün etmeli.

Dogry düzülen bölünen flanes gurnamalary flanes egniniň gysgyç ýüzünden 0.010-dan 0.030 dýuýma çenli uzalyp gidýändigini görse-de, gysgyç ýarymlaryň jübütleşýän ýeri bilen hiç hili baglanyşyk ýüze çykmaýar.

Flanes birikmelerini gurmak barada aýdylanda, dört flanes boltlarynyň hemmesine tork ulanylmaly. Bu, ýokary basyş ulanylandan soň o-ring ekstruziýasyna sebäp bolup biljek boşlugyň döremezligine kömek eder. Şeýle hem, boltlar berkidilende, hersini haç nagşy bilen ýuwaş-ýuwaşdan we deň derejede berkitmeli. Munuň üçin howa penjelerini ulanmak maslahat berilmeýär, sebäbi basyş aňsat dolandyrylmaýar we boltlaryň aşa gysylmagyna sebäp bolup biler.

Flanesiň ýokarky bölegi dört boltdan diňe biri dogry berkidilende bolup biler. Bu, O halkasynyň gysylmagyna sebäp bolup biler. Bu ýüze çykanda, bogunda syzmak gutulgysyzdyr. Dört boltdan diňe biriniň dogry berkidilmegi sebäpli ýüze çykyp biljek başga bir ssenariýa, hemmesi doly berkidilende boltlaryň egilmegi. Bu flanesler portuň ýüzüne düşýänçä aşak egilende, boltlaryň daşyna egilmegine sebäp bolýar. Iki flanesiň we boltuň egilmegi ýüze çykanda, flanesiň egninden ýokary galmagyna we bogunlaryň syzmagyna sebäp bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary